Model: Eric Tan, Zen Sun
Photographer: Jianwei Wang
Back to Top